Хипердезмо 2кw

HYPERDESMO 2KW е двукомпонентен течен материал на основата на висококачествени еластични полиуретанови смоли.

Продуктът не съдържа летливи органични разтворители.


ПРИЛОЖЕНИЕ

За хидроизолация и защита от корозия на сложни и динамични стоманобетонни конструкции: плоски покриви, покривни градини /обърнат покрив/; използваеми покриви, тераси, балкони, веранди. Хидротехнически съоръжения: резервоари, канали, шахти, пречиствателни станции. Подземни съоръжения: тунели, паркинги, сутерени, фундаменти. Сложни стоманобетонни конструкции: паркинги, хеликоптерни площадки. Транспортни съоръжения: мостове, виадукти. Спортни съоръжения: стадиони, плувни басейни, зали. За защита и предпазване от корозия на стоманобетонни и метални конструкции и елементи. За хидроизолация под настилки и облицовки. Като защитно подово покритие за леки натоварвания – паркинги и гаражи. За хидроизолация на съоръжения и елементи, подложени на непрекъснат пряк контакт с химически и биологически активни води – пречиствателни съоръжения, хранилища, резервоари, басейни, канали и други. За открити и закрити площи.

ПРЕДИМСТВА

 • Лесна работа, не изисква скъпа и сложна механизация и висококвалифицирани специалисти, без риск при работа.
 • Изключителна адхезия с основата – практически стават една обща система без възможност да бъдат разделени или да премине вода между тях.
 • Монолитна безшевна мембрана по цялата повърхност, която следва релефа на основата дори и при най-сложните елементи и детайли.
 • Абсолютна херметичност и надеждност на системата.
 • Отлична климатична и UV устойчивост.
 • Добра химическа и биологическа устойчивост.
 • Устойчивост на пукнатини и корени.
 • Възможност за лепене на настилки и облицовки директно върху системата.
 • Възможен трафик директно върху системата – паркинги, стадиони, тераси.
 • Избор на цветове или декорация.
 • Дълъг експлоатационен живот.
 • Лесно възстановяване и ремонт на системите.
 • Възможност за работа при лоши условия ( ниски температури, затворени помещения, повишена влажност ).
 • След полимеризация материалът е нетоксичен, не оказва вредно въздействие върху околната среда.
 • Отговаря на изискванията на директива 98/83 ЕС /Европейски съюз/ и БДС 2823-83 за контакт с питейна вода и хранителни продукти.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ОСНОВАТА

Полага се върху основа, която трябва да бъде суха, химически неутрална, равна, здрава – без пукнатини и шупли, чиста – без прах, ръжда или ронещи се частици. Следи от замърсявания като масла, мазнини и химикали трябва да бъдат отстранени чрез измиване с подходящи миещи, почистващи и обезмасляващи препарати. При възможност повърхността се измива обилно със силна струя вода или водно бластиране при работно налягане 150 bar (минимум 20 l/min.). Повърхностно нездравите и стърчащи участъци се отстраняват механично посредством фрезоване, шлайфане, изчукване или бластиране. Всички пукнатини, шупли и отвори се запълват предварително с подходящи материали. Не се препоръчват химически агресивни методи за третиране на основата. Преди полагане на HYPERDESMO 2KW основата се обработва с подходящ грунд / PRIMER HC, PRIMER UNIVERSAL, PRIMER ER21C, PRIMER AQUADUR /

Ниското качество или замърсеността на основата не могат да се компенсират чрез грундиране.

Всички задни и прилежащи на покритието повърхности трябва да бъдат осигурени срещу проникване на вода или влага, особено при подземни съоръжения, басейни, резервоари.

Непосредствено преди употреба към компонент В се добавя цялото количество на компонент А и се разбърква 2-3 min до пълно хомогенизиране с нискооборотен миксер (150 – 200 rpm/min) и подходяща спираловидна бъркалка (Ø 120 – 140 mm). Нанася се ръчно посредством валяк или четка, или машинно чрез безвъздушно пръскане (при работно налягане 150 – 200 bar).

При необходимост от армиране се използват подходящи мрежи и тъкани.

Ако е необходимо HYPERDESMO 2KW се разрежда със Solvent 01 или ксилол.

За по-добра механична или химическа устойчивост се препоръчва използването на крайно защитно покритие HYPERDESMO T или HYPERDESMO AD-Y.

Време за работа след смесване: 30 min       / при t° = 20°С и W = 50%/
Време за полимеризация на пласта: 6-8 h        / при t° = 20°С и W = 50%/
Време за препокриване: 12¸24 h    / при t° = 20°С и W = 50%/
Време за   пълна полимеризация на покритието: 7 дни         / при t° = 20°С и W = 50%/

ПОЧИСТВАНЕ НА ИНСТРУМЕНТИТЕ

Почистването се извършва със Solvent 01 или ксилол непосредствено след използването им.

МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

В затворени помещения да се осигури добра вентилация и индивидуални защитни средства за органични пари.

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛАГАНЕ

Вид на основата: бетон, полимермодифицирани замазки, метал и др.
Равнинност на основата: пердашена, шлайфана, фрезована
Грапавост: <1 mm (2 mm)
Якост на основата: R28 = 25 MPa (минимум 15 MPa)
Влажност на основата: W < 10%
Влажност на въздуха: W < 85%
Работна температура / tвъзд ,tосн/: 5 ¸ 25°С, не по-ниска от 3°С над точката на кондензация

Разход на материал

Разходна норма: 1,8 – 2 kg/ m2 ( два пласта )
Опаковки: метални кутии – 9 kg, 24 kg
Цвят: RAL 7040 – сив
RAL 9001 – бял / off – white/
Срок за съхранение: 12 месеца (при температура 5-25oC в сухи и проветриви помещения)

Свойства на материала

Вид: течност течност
Съдържание на сухо вещество: 100 % 100 %
Вискозитет (25°С): ASTM D 2196-86                5140 cP
Плътност (20°С): ISO 2811, DIN 53217, ASTM D 1475 1,22 kg/m3 1,35 kg/cm3

Свойства на покритието

Температурна устойчивост: -40 до + 90°С
Твърдост: ISO R 868/ DIN 53 505 / ASTM D 2240 >40 Shore D
Еластичност /удължение при скъсване/: ASTM D 412 >100%
Якост на натиск: ASTM D 412 200 kg/сm2
20 N/mm2
Абсорбция на вода: Din 53495 <0,5 %
Адхезия /сцепление/ с основи: ASTM D 4541 20 kg/сm2
2 N/mm2